Stowarzyszenie Animatorow
Ruchu Folkowego

Newsletter
STATUT
> Postanowienia ogólne
> Cele i zadania
> Członkowie
> Władze Stowarzyszenia
> Majątek Stowarzyszenia
> Zmiana statutu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia
> Przepisy przejściowe i końcowe

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym zrzeszeniem osób pragnących popularyzować kulturę ludową we wszystkich jej przejawach.

§ 2

1. Stowarzyszenie działa na podstawie:
        a. ustawy z dnia 07.04.89 - Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. nr 20 poz. 104 ze zmianami),
        b. innych ogólnie obowiązujących przepisów prawa,
        c. niniejszego statutu.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Lublin.

§ 4

1. Stowarzyszenie może współpracować i być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji i Stowarzyszeń o podobnym profilu działania, o ile nie narusza to przepisów prawa.
2. Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak organizacyjnych.

do góry

Rozdział II
Cele i zadania

§ 5

Główne cele Stowarzyszenia to:
1. popularyzacja wartości kultury tradycyjnej we wszystkich jej przejawach;
2. kształtowanie autentyczności odbioru tradycji ludowej;
3. budzenie i pogłębianie zainteresowań muzyką, śpiewem, tańcem oraz innymi aktywnymi przejawami działalności artystycznej; 4. propagowanie idei wielokulturowości i tolerancji kulturowej.

§ 6

Swoje cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:
1) organizowanie koncertów, spektakli, wystaw, odczytów i tym podobnych przedsięwzięć artystycznych oraz udzielanie pomocy w realizacji przedsięwzięć tego rodzaju;
2) organizowanie obozów oraz ekspedycji etnograficznych i krajoznawczych;
3) prowadzenie otwartych cyklów pracy artystycznej (warsztaty) i szkoleń z zakresu edukacji kulturalnej;
4) badanie różnych przejawów kultury tradycyjnej;
5) popieranie samokształcenia w różnych dziedzinach artystycznych;
6) utrzymywanie stałego kontaktu z innymi organizacjami o podobnych celach działania w kraju i za granicą;
7) dokonywanie nagrań na wszystkich nośnikach dźwięku, filmowych, video-filmowych;
8) wydawanie różnego rodzaju publikacji, w tym: książkowych, fonograficznych, multimedialnych oraz czasopism;
9) prowadzenie dokumentacji.

do góry

Rozdział III
Członkowie

§ 7

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
        a. członków zwyczajnych,
        b. członków wspierających,
        c. członków honorowych.

§ 8

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać obywatel polski, mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, który ponadto:
        - złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia,
        - wpłaci wpisowe,
        - zostanie przyjęty przez Zarząd Stowarzyszenia w poczet członków.

§ 9

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:
        a. realizować czynne (wybierać) i bierne (być wybieranym) prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia;
        b. decydować o całokształcie pracy Stowarzyszenia poprzez udział w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia;
        c. inicjować działania służące realizacji celów statutowych Stowarzyszenia oraz uczestniczyć w realizacji tych prac;
        d. korzystać ze wszystkich urządzeń i udogodnień przewidzianych dla członków;
        e. wglądu do dokumentów organizacyjnych i ustaleń kontrolnych Stowarzyszenia.

§ 10

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają obowiązek:
        a. stosować się do postanowień zawartych w statucie, regulaminach i uchwałach władz Stowarzyszenia,
        b. brać aktywny udział w pracach Stowarzyszenia,
        c. opłacać regularnie składki członkowskie według zasad określonych przez Walne Zgromadzenie.

§ 11

Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje na rzecz Stowarzyszenia określone świadczenia finansowe lub rzeczowe.

§ 12

1. Członek wspierający korzysta z prawa uczestnictwa:
        a. z głosem doradczym w Walnym Zgromadzeniu, osobiście lub poprzez swojego pełnomocnika,
        b. w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
2. Członek wspierający nie korzysta z innych praw członkowskich; nie ma też innych obowiązków niż określone w § 11.

§ 13

1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która wyróżniła się szczególnymi zasługami dla Stowarzyszenia.
2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.
3. Członek honorowy korzysta ze wszystkich praw przysługujących członkom zwyczajnym i realizuje wszystkie obowiązki, za wyjątkiem obowiązku opłacania składek członkowskich.

§14

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w razie:
        a. dobrowolnego wystąpienia członka, zgłoszonego na piśmie Zarządowi,
        b. skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych,
        c. wykluczenia członka przez Zarząd Stowarzyszenia z powodu trwającego co najmniej rok niewykonywania obowiązków statutowych lub wynikających z uchwał władz Stowarzyszenia; odwołanie od tej decyzji można wnieść do Walnego Zgromadzenia,
        d. śmierci członka.

do góry

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 15

Władzami Stowarzyszenia są:
        a. Walne Zgromadzenie Członków
        b. Zarząd
        c. Komisja Rewizyjna

§ 16

1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata.
2. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. Głosowanie może być jawne, jeśli tak postanowi Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów.
3. Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje honorowo.

§ 17

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.
2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
        a. uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia;
        b. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
        c. udzielanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Zarządowi;
        d. wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
        e. uchwalenie regulaminów władz Stowarzyszenia oraz innych uchwał niezbędnych do funkcjonowania Stowarzyszenia;
        f. uchwalanie zmian statutu;
        g. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia;
        h. uchylania uchwał Zarządu niezgodnych z prawem, statutem lub interesami Stowarzyszenia;
        i. nadawanie honorowego członkostwa;
        j. ustalanie wysokości składki i wpisowego;
        k. podejmowanie decyzji w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 18

1. Zarząd zwołuje zwyczajne Walne Zgromadzenie co najmniej raz w roku.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia, w terminie jednego miesiąca od zgłoszenia wniosku.
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia członkowie Stowarzyszenia są powiadamiani na piśmie co najmniej 14 dni przed terminem odbycia Zgromadzenia.
4. Do ważności uchwał Walnego Zgromadzenia konieczna jest obecność co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków.
5. W przypadku braku quorum Zarząd wyznacza drugi termin co najmniej trzy dni po pierwszym terminie. W drugim terminie Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały większością głosów obecnych, bez względu na ilość uczestniczących w nim członków.

§ 19

1. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa i 1 do 3 członków.
2. W przypadku ustania członkostwa osoby wybranej na Walnym Zgromadzeniu Zarząd dokonuje uzupełnienia składu o osobę, która uzyskała kolejno największą ilość głosów w wyborach do Zarządu.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności połowy członków. W razie równego podziału głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.

§ 20

1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i jest najwyższą władzą w okresie między Walnymi Zgromadzeniami.
2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
        a. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, uprawnienia w tym zakresie przysługują upoważnionemu członkowi Zarządu;
        b. kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami Walnego Zgromadzenia;
        c. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;
        d. podejmowanie decyzji o przynależności do stowarzyszeń, organizacji krajowych i międzynarodowych;
        e. powoływanie komisji i zespołów dla rozwiązywania konkretnych zagadnień;
        f. ustalanie rocznych planów działań i budżetów oraz nadzór nad ich wykonaniem;
        g. zwoływanie i przygotowywanie Walnego Zgromadzenia,
        h. przyjmowanie i wykluczanie członków.

§ 21

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób wybranych spośród członków zwyczajnych. Jej pracami kieruje Przewodniczący wybrany przez Komisję ze swojego grona.
3. W przypadku ustania członkostwa w Komisji Rewizyjnej, dokonuje ona uzupełnienia składu o osobę, która uzyskała kolejno największą ilość głosów w wyborach do Komisji.
4. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę całokształtu działalności Stowarzyszenia, jej zgodności ze statutem i uchwałami Walnego Zgromadzenia, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej, pod względem celowości, rzetelności, gospodarności oraz zgodności z przepisami prawa.
5. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń pokontrolnych i żądania wyjaśnień, a w uzasadnionych przypadkach wnioskowania do Walnego Zgromadzenia o uchylenie uchwał Zarządu.
6. Komisja Rewizyjna zatwierdza sprawozdania Zarządu dla Walnego Zgromadzenia oraz zgłasza wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
7. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
8. Komisja Rewizyjna przedkłada sprawozdania ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu.
9. Do ważności uchwał Komisji Rewizyjnej potrzebna jest zwykła większość głosów.

do góry

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia

§ 22

1. Majątek Stowarzyszenia tworzą:
        a. nieruchomości i ruchomości będące własnością Stowarzyszenia,
        b. inne prawa majątkowe,
        c. środki pieniężne.
2. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
        a. wpisowego i składek członkowskich,
        b. darowizn, spadków i zapisów przyjmowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
        c. subwencji i dotacji na zadania powierzone,
        d. dochodów z własnej działalności gospodarczej i organizowanych odpłatnie imprez,
        e. dochodów z majątku.
3. Działalność gospodarcza winna pozostawać w związku przedmiotowym z celami Stowarzyszenia, a uzyskane dochody mają służyć realizacji tych celów. Decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej i jej formie podejmuje Zarząd. Działalność gospodarcza jest prowadzona z zachowaniem obowiązujących przepisów.
4. Czynności prawnych, w szczególności oświadczeń woli w zakresie zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia dokonuje łącznie dwóch członków Zarządu. Działając w granicach wyznaczonych przez statut i uchwały Walnego Zgromadzenia Zarząd może udzielić pełnomocnictw członkom zwyczajnym do dokonywania w imieniu Stowarzyszenia czynności prawnych.

do góry

Rozdział VI
Zmiana statutu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 23

1. Zmiana statutu Stowarzyszenia może być dokonana wyłącznie na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych członków Stowarzyszenia.
2. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych członków Stowarzyszenia.
3. W przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Zarząd podejmuje równocześnie uchwałę o przeznaczeniu i podziale majątku Stowarzyszenia oraz dokonuje w tym celu wyboru komisji likwidacyjnej spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
4. Po rozwiązaniu Stowarzyszenia jego dokumentacja, pieczęcie i symbole zostaną przekazane do właściwego archiwum państwowego.

do góry

Rozdział VII
Przepisy przejściowe i końcowe

§ 24

1. Do czasu zwołania Walnego Zgromadzenia i wyboru władz Stowarzyszenia funkcję Zarządu pełni Komitet Założycielski składający się z Przewodniczącego i dwóch członków wybranych na zebraniu członków założycieli.
2. Członkowie założyciele wnoszą wpisowe w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt zł).
3. Niniejszy statut został uchwalony na Zebraniu Założycielskim w dniu 10.08.01





Mikolajki Folkowe 2010
Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego
pismofolkowe@gmail.com
ul. Araszkiewicza 11, 20-834 Lublin,  tel. +48 601 732 249
PEKAO S.A. III O w Lublinie,  93124023821111000039232241
NIP: 712-27-64-794   Regon: 432514316   nr KRS: 0000058300

© Design: Tatomyr 2006