english version
Stowarzyszenie Animatorow
Ruchu Folkowego
english version

Newsletter
INFORMACJE

Stowarzyszenie istnieje od 5 XI 2001 r.w Lublinie, Stowarzyszenie istnieje od 5 XI 2001 r. choć wiele lat krystalizowała się idea jego powstania. Zostało założone przez ludzi działających w środowisku Orkiestry św. Mikołaja - zespołu muzycznego i organizacji studenckiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej propagującej muzykę i inne formy działań inspirowane folklorem.

Celem działań Stowarzyszenia jest popularyzacja wartości kultury tradycyjnej we wszystkich jej przejawach, kształtowanie autentyczności odbioru tradycji, budzenie i pogłębianie zainteresowań muzyką, śpiewem, tańcem oraz innymi aktywnymi przejawami działalności artystycznej, propagowanie idei wielokulturowości i tolerancji kulturowej. Swoje cele realizuje poprzez: organizowanie różnych przedsięwzięć artystycznych oraz udzielanie pomocy w realizacji przedsięwzięć tego rodzaju; organizowanie ekspedycji etnograficznych i krajoznawczych; prowadzenie warsztatów; badanie przejawów kultury ludowej; popieranie samokształcenia w różnych dziedzinach artystycznych; utrzymywanie stałego kontaktu z innymi organizacjami o podobnych celach działania; dokonywanie nagrań na wszystkich nośnikach dźwięku, filmowych, wydawanie czasopism, publikacji książkowych i fonograficznych.

Członkowie Stowarzyszenia wnieśli do organizacji wielki potencjał twórczy i organizacyjny oraz doświadczenie w pracy zdobyte w Orkiestrze św. Mikołaja. W skład stowarzyszenia wchodzą muzycy, animatorzy kultury, pracownicy naukowi, pedagodzy, studenci i inni. Wśród członków SARF znajdują się: wieloletni animatorzy ruchu folkowego, organizatorzy Międzynarodowego Festiwalu "Mikołajki Folkowe", osoby związane z wydawaniem jedynego w kraju pisma folkowego "Gadki z Chatki".

Stowarzyszenie od początku swej działalności włączyło się w inicjatywy Orkiestry św. Mikołaja i wzięło na swoje barki ciężar ich finansowania, a są to przede wszystkim: Pismo Folkowe "Gadki z Chatki", Międzynarodowy Festiwal Muzyki Ludowej "Mikołajki Folkowe" i wiele innym mniejszych projektów. Popiera także działania muzyczne zespołu. W 2005 Orkiestra św. Mikołaja otrzymała nagrodę im. Oskara Kolberga za "popularyzację kultury ludowej", co było także zasługą pracy SARFu.


Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego
pismofolkowe@gmail.com
ul. Araszkiewicza 11, 20-834 Lublin,  tel. +48 601 732 249
PEKAO S.A. III O w Lublinie,  93124023821111000039232241
NIP: 712-27-64-794   Regon: 432514316   nr KRS: 0000058300

© Design: Tatomyr 2006